വിസ്കോസിറ്റി ഫുഡ് മിക്സർ

  • Sticky Food Mixer

    സ്റ്റിക്കി ഫുഡ് മിക്സർ

    ഹൈ വിസ്കോസിറ്റി മിക്സർ കെറ്റിൽ ചുവടെയുള്ള ശരീരമായി ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, നീരാവി, വൈദ്യുത ചൂടാക്കൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ടിൽറ്റ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കിവിടുന്ന രീതി, സ്റ്റൈററിന്റെയും പോട്ട് ബോഡി പൂർണ്ണ സമ്പർക്കത്തിന്റെയും ഉപയോഗം, അങ്ങനെ ചത്ത ആംഗിൾ ഇളക്കാതെ കലം.