വാക്വം ഹൈ ഷിയർ മിക്സിംഗ് ടാങ്ക്

  • Vaccum Emulsify Tank

    വാക്വം എമൽ‌സിഫൈ ടാങ്ക്

    ജിംഗി വാക്വം ഹൈ ഷിയർ മിക്സിംഗ് ടാങ്ക്, വാക്വം എമൽസിഫൈ മിക്സിംഗ് ടാങ്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, വാക്വം സിസ്റ്റം, ഹൈ ഷിയർ സിസ്റ്റം, മിക്സിംഗ് സിസ്റ്റം, മിക്സർ ലിഫ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നിവ സജ്ജമാക്കുന്നു.