കെറ്റിൽ

  • Tilting Kettle

    ടിൽറ്റിംഗ് കെറ്റിൽ

    ജംഗിഡ് കെറ്റിൽ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജിംഗി സ്റ്റീം കെറ്റിൽസിന് പൂർണ്ണ ജാക്കറ്റ് പാളിയോടുകൂടിയ ഒരു പ്രത്യേക അർദ്ധഗോളമുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു യഥാർത്ഥ അർദ്ധഗോള ജാക്കറ്റ് പാളിയിലൂടെ ചൂടാക്കപ്പെടുന്നു, മാസ് പാചകം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിൽ മെറ്റീരിയൽ തുല്യമായി ചൂടാക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. 

  • Stationary Kettle

    സ്റ്റേഷണറി കെറ്റിൽ

    ജിംഗി സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റീം കെറ്റിൽസ്, ജാക്കറ്റ് കെറ്റിൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, പൂർണ്ണ ജാക്കറ്റ് പാളിയോടുകൂടിയ ഒരു പ്രത്യേക അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ അടിഭാഗമുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു യഥാർത്ഥ അർദ്ധഗോള ജാക്കറ്റ് പാളിയിലൂടെ ചൂടാക്കുകയും, മാസ് പാചകം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിൽ മെറ്റീരിയൽ തുല്യമായി ചൂടാക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.